Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно старатељима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду.

За отворени дан школе када родитељи/ старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду наставника одређују се сви радни дани у недељи, по следећем распореду:

Понедељак 25.9.2023.
Уторак 31.10.2023.
Среда 29.12.2023.
Четвртак 29.2.2024.
Петак 29.3.2024.
Понедељак 22.4.2024.
Уторак 28.5.2024.


Родитељ/старатељ може присуствовати само образовно-васпитном раду учитеља, односно предметних наставника, где његово дете похађа наставу.

Потребно је да, најкасније три дана пре термина, родитељ/старатељ обавести одељењског старешину да жели да присуствује неком часу који је по распореду тог дана.

На часу може бити присутно, највише 3 родитеља/старатеља по наставном предмету.

Родитељи/старатељи треба да дођу у школу најкасније пет минута пре почетка часа и јаве се дежурном лицу на улазу који ће их упутити у одговарајући кабинет или учионицу.

За време присуства, родитељ не сме користити мобилни телефон и реметити образовно-васпитни рад наставника (упадањем у реч, сугестијама, галамом …)

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно старатеља, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.

Мишљење родитеља, односно старатеља, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.