У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Статута школе у школи се на почетку сваке године образује Савет родитеља, чији састав чине изабрани представници родитеља – по један из сваког одељења.

Како је надлежност Савета родитеља одређена наведеним законом и Статутом, Савет родитеља ће се у школској 2021/2022. години првенствено бавити следећим питањима:
• предлагањем мера за осигурање квалитета и унапређивања образовно-васпитног рада;
• предлагањем својих представника у Школски одбор;
• предлагањем свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;
• разматрањем намене коришћења средстава од донација, и средстава родитеља ;
• разматрање услова за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
• разматрањем предлог програма образовања и васпитања, новог развојног плана, годишњег плана рада, као и извештаје о њиховом остваривању, вредновању исамовредновању;
• давањем сагласности на програм и организовањe екскурзија и наставе у природи и разматрањем извештаја о њиховом остваривању,
• упознавањем и давањем мишљења о инспекцијским записницима, уколико је то њима наложено;
• разматрањем успеха ученика на крају класификационог периода;
• учествовањем у поступку прописивања мера у вези безбедности ученика.

Савет родитеља ће по свим овим питањима своје предлоге и ставове упућивати надлежним органима школе, односно директору, Школском одбору и стручним органима школе, који ће га извештавати о предузетим радњама.

Чланови Савета родитеља
у школској 2021/2022. години су:

Одељење Име и презиме родитеља
I-1 Aна Стевановић
I-2 Далиборка Јакшић
II-1 Марина Арсић
II-2 Биљана Тасић
III-1 Јелена Илић
III-2 Радмила Антић
IV-1 Ана Пејчић
IV-2 Катарина Ивановић
V-1 Јована Миленковић
V-2 Јасмина Вујиновић
VI-1 Драган Савић
VI-2 Јована Станојевић
VI-3 Слађана Величковић
VII-1 Небојша Петровић
VII-2 Драгица Трандафиловић
VII-3 Невена Атанасковић
VIII-1 Небојша Младеновић
VIII-2 Душан Душанић