Школски одбор је орган управљања у школи и има девет чланова. Школски одбор чине по три представника запослених, родитељаи градске општине Звездара.

У складу са законским и статутарним овлашћењима Школски одбор ће се у наредном једногодишњем периоду старати првенствено о реализацији Годишњег плана рада и Развојног плана школе и наставити реализацију Плана за унапређење рада школе.

Кроз редовну периодичну анализу успеха ученика, разматраће се и поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања, као и остваривање стандарда постигнућа и по потреби предузимаће се мере за побошљање материјалних услова рада и образовно-васпитног рада.

Чланови Школског одбора у школској 2023/2024. години
1. Горан Малеш, председник
2. Ружица Голубовић
3. Бранкица Димић
4. Марија Шавија
5. Живојин Јовановић
6. Сузана Томић
7. Тијана Адамов
8. Слађана Пешић Јовановић
9. Јована Станојевић