У складу са одредбама Закона о основама система образовања и васпитања и Статута школе у школи се на почетку сваке године образује Савет родитеља, чији састав чине изабрани представници родитеља – по један из сваког одељења.

Како је надлежност Савета родитеља одређена наведеним законом и Статутом, Савет родитеља ће се у школској 2022/2023. години првенствено бавити следећим питањима:
• предлагањем мера за осигурање квалитета и унапређивања образовно-васпитног рада;
• предлагањем својих представника у Школски одбор;
• предлагањем свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе;
• разматрањем намене коришћења средстава од донација, и средстава родитеља ;
• разматрање услова за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
• разматрањем предлог програма образовања и васпитања, новог развојног плана, годишњег плана рада, као и извештаје о њиховом остваривању, вредновању исамовредновању;
• давањем сагласности на програм и организовањe екскурзија и наставе у природи и разматрањем извештаја о њиховом остваривању,
• упознавањем и давањем мишљења о инспекцијским записницима, уколико је то њима наложено;
• разматрањем успеха ученика на крају класификационог периода;
• учествовањем у поступку прописивања мера у вези безбедности ученика.

Савет родитеља ће по свим овим питањима своје предлоге и ставове упућивати надлежним органима школе, односно директору, Школском одбору и стручним органима школе, који ће га извештавати о предузетим радњама.

Чланови Савета родитеља
у школској 2022/2023. години су:

Одељење Име и презиме родитеља
I-1 Иван Величковић
I-2 Данијела Вујичић
II-1 Маринко Николић
II-2 Милица Петковић
III-1 Марина Арсић
III-2 Биљана Тасић
IV-1 Данијела Брековић-Атанасов
IV-2 Драган Хрваћанин
V-1 Ана Пејчић
V-2 Катарина Ивановић
VI-1 Соња Николић
VI-2 Јасмина Вујиновић
VII-1 Драган Савић
VII-2 Слађана Митровић
VII-3 Слађана Величковић
VIII-1 Гордана Митровић
VIII-2 Горан Петковић
VIII-3 Ивана Цветковић