Школски одбор је орган управљања у школи и има девет чланова. Школски одбор чине по три представника запослених, родитељаи градске општине Звездара.

У складу са законским и статутарним овлашћењима Школски одбор ће се у наредном једногодишњем периоду старати првенствено о реализацији Годишњег плана рада и Развојног плана школе и наставити реализацију Плана за унапређење рада школе.

Кроз редовну периодичну анализу успеха ученика, разматраће се и поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања, као и остваривање стандарда постигнућа и по потреби предузимаће се мере за побошљање материјалних услова рада и образовно-васпитног рада.

Чланови Школског одбора у школској 2022/2023. години
1. Горан Малеш, председник
2. Бранкица Димић
3. Јована Станојевић
4. Живојин Јовановић
5. Сузана Томић
6. Тијана Адамов
7. Слађана Пешић Јовановић
8. Ружица Голубовић
9. Марија Шавија