Ученички парламент

Ученички парламент представља све ученике школе и бави се питањима везаним за

1. давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2. разматрање односа и сарадњу ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3. обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и активностима Ученичког парламента;

4. активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе: избор представника УП у Актив за развојно планирање и Тим за самовредновање