КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

Према члану 17. Правилника о оцењивању и Плану и програму наставе и учења, Школа доноси Акт о критеријумима, начину, поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени из свих обавезних и изборних предмета.